Veilingregelement

VEILINGREGLEMENT

1. Inzenders dienen lid te zijn van de vereniging.

2. De veilingmeester kan terzijde worden gestaan door een veilingcommissie.

3. Het aangeboden veilingmateriaal dient aangetekend of met verzekerd vervoer en goed verpakt te worden toegezonden aan de veilingmeester, dan wel aan een daartoe uitdrukkelijk aangewezen lid van de veilingcommissie. Bij de inzending dient een duidelijke specificatie te worden gevoegd van het aangeboden materiaal, eventueel met vermelding van de inzetprijzen. De vereniging aanvaardt geen aansprakelijkheid voor beschadiging of verloren gaan van toegezonden materiaal.

4. Indien het aangeboden veilingmateriaal niet overeenstemt met de door de inzender bijgevoegde beschrijving is het feitelijk aangebodene maatgevend.

5. De veilingmeester heeft het recht ingeleverde kavels te weigeren indien naar zijn oordeel de kwaliteit van de betrokken kavels te laag, of de gevraagde inzetprijs te hoog is.

6. Het veilingmateriaal is vanaf het moment van ontvangst tot het moment van afgifte verzekerd voor het bedrag van de inzet.

7. De inzender kan voor het ter veiling aangebodene zelf een inzetprijs bepalen. In dat geval zal voor eventueel niet verkochte kavels 5% van het inzetbedrag in rekening worden gebracht. Indien de inzender het vaststellen van de inzetprijs overlaat aan de veilingmeester zal geen retourprovisie worden berekend.

8. Het is de veilingmeester toegestaan om, waar nodig in overleg met de veilingcommissie, het aangebodene geheel of gedeeltelijk schriftelijk veilen.

9. De kavels worden naar beste weten omschreven. Zij worden daartoe vooraf of, bij delegatie, door de veilingcommissie beoordeeld.

10. Indien een kavel niet beantwoordt aan de omschrijving, kunnen leden in de zaal dit vóór de aanvang van de veiling kenbaar maken. Als het bezwaar terecht is, wordt het kavel teruggenomen.

11. Tot de veiling worden leden van Postaumaat toegelaten, alsmede niet-leden die kennis hebben genomen van de veilinglijst, bijvoorbeeld via de Postaumaat-website. Geschorste leden worden niet toegelaten.

12. De leden kunnen schriftelijk en/of in de zaal bieden. De niet-leden kunnen uitsluitend schriftelijk bieden. Eén van de bestuursleden biedt namens de schriftelijke bieders. In geval van een gelijk uitgebracht bodheeft de bieder in de zaal voorrang boven de schriftelijke bieder. Bij een schriftelijke veiling geldt het eerst binnengekomen schriftelijke bod.

13. Biedingen worden per bod tot € 10,00 met € 0,50 verhoogd; van € 10,00 t/m € 24,00 met € 1,00; van € 24,00 t/m € 49,00 met € 2,00; van € 50,00 t/m € 200,00 met € 5,00 en daarboven met € 10,00.

14. Gekochte kavels kunnen na afloop van de veiling tegen contante betaling in ontvangst worden genomen. Kavels uit de zaalveiling waarop niet is geboden, kunnen na afloop van de veiling alsnog tegen de inzetprijs worden gekocht.

15. Voor niet op de veiling afgehaalde kavels wordt aan de kopers een nota toegezonden. Zij dienen het bedrag van deze nota, met inbegrip van de verzendkosten, binnen 14 dagen na de ontvangst over te maken naar de rekening van Postaumaat, afdeling Veiling.

16. Kopers die zonder opgaaf van redenen langer dan een maand, of voor kortere tijd indien van herhaling sprake is, in gebreke blijven te betalen kunnen van deelneming aan de veiling worden uitgesloten.

17. Kavels die na twee maanden niet door de koper zijn betaald, worden in een volgende veiling opnieuw geveild. Indien de opbrengst dan minder bedraagt dan de eerste keer komt het verschil voor rekening van de in gebreke gebleven koper. Een eventuele meeropbrengst komt ten goede aan de inzender.

18. Zaalkopers en schriftelijke bieders dienen eventuele reclames binnen twee weken na ontvangst aan de veilingmeester te melden. Deze neemt de desbetreffende kavels in ontvangst en doet, zonodig daarin bijgestaan door de keuringscommissie van Postaumaat, zo spoedig mogelijk, in elk geval binnen een maand, uitspraak over het al dan niet terecht zijn van de reclame. Eventuele kosten van onterecht bevonden reclames komen ten laste van de reclamant.

19. Reclame is niet mogelijk van kavels die bestaan uit restanten, verzamelingen, bundels. Partijen, e.d. en voor kavels waarbij een kwaliteitsafwijking is vermeld.

20. In geval van reclame wegens beschadiging door verzending dient de koper aan te tonen dat de beschadiging inderdaad door de verzending is ontstaan.

21. Het eigendomsrecht van kavels gaat over bij betaling.

22. De veilingkosten voor de verkoper bedragen 10% van de opbrengst van de verkochte kavels. Daarnaast is de verkoper per ingezet kavel een kavelgeld van € 0,25 verschuldigd.

23. De veilingkosten voor de koper bedragen 10% van de kosten van de gekochte kavels. Niet-leden dragen bovendien € 1,00 bij in de veilingkosten.

24. Bij geschillen over veilingaangelegenheden doet het bestuur van de vereniging een bindende uitspraak.

Spring naar toolbar